زندگی

برای تو که نمیدانی چرا وقتی میخندم این چنین از ته دل میخندم

و چرا وقتی گریه میکنم این چنین زیاد می گریم

و چرا وقتی باید خوشحال شوم خوشحال نمی شوم

و چرا گاهی تا این اندازه مشکل پسند و پر توقع می شوم

برای تو که هنوز نمی دانی روی کره ای که با تلاشها و معجزه ها زندگی انسان رو به مرگی را نجات می دهند

باعث مرگ صدها ، هزارها و میلیونها موجود زنده و سالم می شوند

می دانی؟؟

زندگی خیلی بیشتر از لحظه ای است بین وقتی که به دنیا می آییم و وقتی که می میریم..

#اوریانا_فالاچی

#زندگی_جنگ_و_دیگر_هیچ

It’s beautiful life

Yeah it’s beautiful life

It’s beautiful that even a death can be like a blossom by seeing your nice smiles

We all think by death everywhere grows dark , yeah that’s right

But with you whenever i go is like a paradise

It seems your attendance is like a sun which makes everywhere light by its shinhing

If you are with me i will be brave enough to go any scary place

With you fear does not have any meaning

So please stay with me and never leave me alone

Till we are together nothing can prevent us from achieving success

As much as you can shine ♡
i’m OK ♡